Stručný popis TMOU 6

Dříve než bude vystavena podrobná reportáž, uvádíme popis jednotlivých stanovišť a šifer. Je to zatím opravdu pouze stručně, aby mohl být tento text zveřejněn co nejdříve.

1. start - sportovní areál Rosnička

V 15:45 začínáme registrovat příchozí týmy. Každý dostává červenou obálku pro případ, že by chtěl hru ukončit (obsahuje informaci o místě cíle), bílou obálku s pokynem "Otevřít v 16:30" a dále dva kusy bílého papíru velikosti A2 a dva stejně velké černé papíry. V 16:29 ukončujeme registraci a v 16:30 otevírají týmy obálky. Podle pokynů uvnitř zaujímají vždy dva členové týmu pozici v mřížce vyznačené na tribuně stadionu a synchronizovanou signalizací pomocí bílých a černých papírů zobrazují postupně obří zprávu:

SJEZDOVKA HVEZDARNA SCHODY - JELINKOV

2. Sjezdovka, hvězdárna, schody Jelínkova

Šifra č. 2 je rozdělena na třetiny, aby se množství týmů alespoň částečně rozptýlilo. Na každém z uvedených míst je několik kousků fotografie. Po jejím složení je vidět linie složené z listů břízy, olše, dubu, jedlových a smrkových větviček. Prozkoumáním mapy lze v brněnské části Jundrov najít ulice pojmenované právě po těchto stromech a tvarem nápadně připomínající linie na fotce. Kroužkem označená křižovatka určuje místo, kam pokračovat.

Sifra 2 Sifra 2 slozena

3. Jundrov

Přes celou stranu A4 je nakresleno spletité bludiště. Až po chvíli lze zjistit, že celým bludištěm lze volně procházet, pouze do některých částí se nelze dostat, protože jsou ohraničeny spojitou linkou. Tyto jednotlivé ostrůvky vytvářejí v bludišti písmena nápisu VORISKOVA. Společně s poznámkou "Dětské hřiště" na okraji papíru je jasné kde je umístěno další stanoviště.

Sifra 3 Sifra 3 vyplnena

4. Dětské hřiště Voříškova

Řada slov oddělených pomlčkou jistě svádí k mnoha nápadům jak šifru řešit. Správný postup byl hledání synonym k jednotlivým slovům a použití jejich prvních písmen. Navíc byla šifra dělaná jako slovní fotbal tj. následující slovo začínalo posledním písmenem předchozího. Začátek šifry P - Honorace - Litráž - Shánčlivost - ... dávala slova Panstvo - Objem - Mamon - ... a tak postupně řešení POMNIK PISARECKA LESNI. Od tohoto stanoviště jsou navíc na každé zprávě nápovědy pro terénní část hry.


Sifra 4

5. Pomník na křižovatce ulic Pisárecká - Lesní

V blízkosti válečných hrobů byla ukryta šifra č. 5. Písmenům abecedy byly přiřazeny různé symboly. Vlastní šifra byla zapsána dvojicemi písmen. Správný postup řešení byl zjistit dva symboly příslušející oněm dvěma písmenům. K nim logicky doplnit symbol chybějící (podobně jako v IQ testu - černé kolečko, přeškrtnuté kolečko, doplňuji bílé kolečko...). Písmeno příslušející k doplněnému symbolu je písmeno řešení šifry. Výsledkem byla zpráva PATA MOSTU POD TUNELEM PISARKY.


Sifra 5

6. Pata mostu pod tunelem

V místě, kde pisárecky tunel ústí na most přes řeku byla umístěna další šifra. Čtverce poskládané do pyramidy. Některé prázdné v jiných vepsaná čísla. Jeden řádek zvýrazněn. Čísla byla substitucí abecedy. Bylo třeba dopočítat celou pyramidu. Rozdíl dvou čísel v řádku vedle sebe udával hodnotu čtverce nad nimi. Po dopočítání cele pyramidy a převedení zpět na písmena obsahoval zvýrazněný řádek nápis ULSCHOVANA.


Sifra 6 Sifra 6 - lina osmicka

7. Ulice Schovaná

Předposlední stanoviště ve městě. Logická šifra s mrakodrapy. Mřížka 6x6 polí znázorňuje ulice velkoměsta. Úkolem je rozestavět do ulic mrakodrapy o výšce 1, 2, 3, 4 a 5 tak, aby v každé ulici byl od každé výšky jeden plus jedno prázdné náměstí. Čísla rozepsaná okolo mřížky navíc udávala kolik mrakodrapů je z daného místa v ulici vidět. Řešení bylo pouze jedno a po jeho získání bylo možné z přiložené tabulky odečíst text řešení: NASEP ANT MACKA.


Sifra 7

8. Násep na ulici Antonína Macka

Starý železniční násep a na něm poslední stanoviště městské části hry. Není zde již žádná šifra, pouze informace, že zde končí městská část TMOU 6 a nápověda do terénu.


Sifra 8

Přejezd vlakem

V 23:23 odjížděl z nádraží Brno Královo Pole speciální vlak. Vezl účastníky TMOU 6 do terénní části hry. Konečná stanice Dolní Loučky u Tišnova.

9. Vrchol Pasník a křížení žluté značky s potokem

První terénní šifra byla opět rozdělena na dvě části a dvě poměrně vzdálená místa, aby opět došlo k roztrhání hracího pole. Získat kompletní zadání tak některým týmům trvalo až přes hodinu. Poté se dali do luštění. Mnohým se to bohužel nepodařilo. Správný postup byl následující. Odvodit, že každá ze čtyř básniček představuje jednu číslici. Sever = 3 (Kerberos - tříhlavý pes, písmena - jsou napsána 3 čárkami, čuníci - tři čuníci), Východ = 5 (modlení - muslim se modlí 5x denně, Rychlé šípy - 5 členů, olympijské kruhy - 5 kruhů), Jih = 1 (dromedár - 1 hrb, kyklop - 1 oko, netleská - 1 ruka), Západ = 10 (Boccaccio - Decameron, dime - 10, Akta - X). Dále potom přepsat čísla ze zadání 9/A do mřížky v zadání 9/B a uvědomit si, že tato čísla jsou součtem prve získaných čísel 3, 5, 1 a 10. Obtažením hrany obdélníčku z příslušných "světových" stran (např. v případě čísla 8 tj. součet čísel 3 a 5 tj. severní (horní) a východní (pravá) strana) postupně vystoupil v mřížce nápis 509,4. To je správné řešení a také kóta jednoho z vrcholů v okolí.


Sifra 9

10. Kóta 509,4

Na kopci severně od obce Deblín je umístěno další stanoviště. Podle malé noty na okraji papíru by šifra mohla mít něco společného s hudbou.V zadání je pod písmeny A až N uvedeno vždy několik písmen a skutečně jsou to počáteční písmena slov v textech známých dětských písniček respektive písniček, které jsme se učili ve školce a ve škole. Např. D - SPPOPZL je nepochybně "Skákal pes přes oves...". Po odhalení všech 14 písniček bylo už možné z dále uvedeného zápisu odpočítat písmena řešení šifry: KRIZ DVE STE METRU ZAPADNE OD NELEPECE.


Sifra 10

11. Kříž u obce Nelepeč

Kamenný kříž na okraji lesa a u něj šifra číslo 11. Na více než stránce A4 je nakreslena spousta hodin. Správný postup je vyškrtat hodiny, které ukazují nesmyslný čas, např. velká ručička na celé, ale malá ukazuje půl. Poté v řádcích sečíst zbývající časy. Výsledný čas potom udává celé hodiny a určuje pořadové číslo písmene v abecedě. Řešení: ORLI HNIZDO.


Sifra 11

12. Vyhlídka Orlí hnízdo

Na tomto romantickém místě je umístěno další stanoviště. Šifra zde je nadepsána Rosettská deska. Jsou to tři zápisy téhož textu za použití různé substituce. Ani jedna substituce není známá a jeden z textů je navíc výrazně poškozen. I přesto je možné text rekonstruovat. Řešení: POMNIK VYROVA. Správně mělo být samozřejmě POMNIK VYROVKA bohužel nám z textu jeden znak vypadl. I přesto bylo řešení natolik charakteristické, že snad nikoho nenechalo na pochybách.


Sifra 12

13. Pomník Výrovka

Blíží se závěr a tak nastupují těžké šifry. V tomto textovém popisu se následující šifra obtížně popisuje. Proto uvádíme pouze řešení. Kdo si to nedokáže představit bez obrázku, pochopí až budou zveřejněny jednotlivé šifry (během týdne). Obdélníky na obrázku představovaly vodorovné řezy písmen (jednotlivé vrstvy) přičemž první obdélník byl spodní vrstva a další vždy o jednu výše. Svisle vyšrafované čtverce dávaly jedny písmena, vodorovně vyšrafované druhá. Každý řádek obdélníku pak byl jedno písmeno, četly se zepředu dozadu. Jednoduše... když byste vzali pouze spodní řádek z každého obdélníku, poskládali je na sebe a pod vodorovně vyšrafovanými čtverci si představili 3D kostičku, měli byste poskládané písmeno S. Horní poslední vrstva chyběla. Řešení: SVRATKA BREZINA MOST


Sifra 13

14. Most přes Svratku v obci Březina

Betonový most podpírá celkem 24 sloupů. Tento počet se nám natolik zalíbil, že vznikla závěrečná šifra. Pokud je nám známo do konce hry ji vyluštil pouze vítězný tým. Na všech sloupech bylo ze všech stran uvedeno číslo. Dále tým získal tabulku, kde bylo každému sloupu přiřazeno písmeno. Posuny mezi jednotlivými sloupy získal tým řešení ve smyslu "Cíl je na vlakové zastávce Hradčany. Musíte znát heslo, které získáte na vrcholu kopce Sokolí."


Sifra 14 Sifra 14 - rozlozeni

15. Cíl na zastávce v Hradčanech

Vítězný tým Fň dorazil do cíle asi 1,5 hodiny před koncem. Celkem v pohodě celkem oprávněně jistí si svým náskokem nám vysvětlili, že už mají všechny šifry a že kamarád pouze doběhne na vrchol Sokolí pro heslo, které jim zavolá. Spokojeně jsme jim to odkývali a radovali se, že naše zamýšlená finta vyšla na 100%. Na vrcholu Sokolí totiž skutečně bylo možné získat heslo, ale pro jednotlivce to bylo nemožné. Byla zde totiž umístěna dvě tlačítka a jeden displej. Pouze střídavým stiskáním tlačítek se na displeji po chvíli zobrazila zpráva. Pokud stisky ustaly, zpráva opět zmizela. Protože navíc jednotlivé body byly asi 20 m od sebe mohl heslo zjistit minimálně tříčlenný tým. Když zazvonil klukům na zastávce telefon mysleli si, že je to očekávané heslo. Jejich výraz tváře nás docela pobavil :o) Se slovy "To je teda sviňárna" odbíhají za kolegou. Asi po třičtvrtě hodině jsou všichni zpět. O jejich prvenství je ani tak mezitím nikdo nepřipravil a tak se po sdělení hesla CONCORD stávají vítězi TMOU 6.