PravidlaNovinky a termíny

Pravidla zůstavají velmi podobná jako v minulých letech. Letos však byla výrazně přepsána a zkompaktněna, tak vám doporučujeme si je celá projít. Pro jistotu však vypíchneme hlavní změny a úpravy:

 • Pokud není uvedeno jinak, je povoleno brát si 2 kopie šifry.
 • Na zadáních se může vyskytovat logo Instruktorů Brno. Toto logo nikdy není součástí šifry, slouží pouze k propagačním účelům.
 • Změnil se systém zasílání SMS na konci hry. V případě, že hra skončí normálně (vítěz dorazí před 12:00), tak se žádná SMS neposílá. V nepravděpodobném případě, že se hra bude prodlužovat, budou poslány dvě SMS zprávy (informace o prodloužení a o konci hry).
 • Divoké karty se letos udělují za "reklamní produkt na TMOU 10", divoké karty budou udělovány až po kvalifikaci.
Důležité termíny tohoto ročníku:
 • Kvalifikace: neděle 7.10. 18:00 - 23:00.
 • Poslední informace před hrou: Budou zveřejněny nejpozději v úterý 30. 10. 23:59 v autorizované sekci stránek. Závěrečné informace budou obsahovat přesný čas a místo zahájení hry, seznam speciálního vybavení, speciální rady, kontaktní telefon na organizátory, případně další důležité informace.
 • Začátek hry: pátek 2. 11. 2007 asi v 17.00 hodin na zatím nejmenovaném místě v Brně.
 • Předpokládaný konec hry: sobota 3. 11. 2007 v 12.00 (přesněji viz níže).
Základní principy

Co je to Tmou?

 • Soutěž a výzva. Cílem hry je projít na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí všemi stanovišti až do cílového stanoviště. Tým, který toto dokáže jako první, zvítězí. Tým, který dokáže dojít až do konce, zvítězí minimálně sám nad sebou.
 • Lineární hra. Hra se skládá ze série stanovišť, na každém stanovišti je zpráva udávající polohu dalšího stanoviště, některá stanoviště mohou být dělená, ale to je spíše výjimkou.
 • Šifrovací hra. Zprávy jsou zpravidla zašifrované.
 • Nejen šifrovací hra. K nalezení stanoviště mohou být potřeba vědomosti, šikovnost, pozornost, schopnost orientace, logické myšlení, ...
 • Noční hra. Hra začíná v pátek večer a končí v sobotu v poledne.
 • Psychicky náročná hra. Jedna nevyluštěná šifra znamená konec, zpravidla není možné získat žádnou nápovědu.
 • Fyzicky náročná hra. Při hře ujdete alespoň 20 km, často orientačně náročným terénem.
 • Hra o nekonvenčních zážitcích. Bez komentáře.
 • Hra o spolupráci. Úkoly a šifry jsou postaveny tak, aby byly potřeba různé způsoby myšlení, různé dovednosti a schopnosti.
 • Hra s atmosférou večerního města, kterým se potuluje 1000 lidí.
 • Hra o tom, že IQ>150 nestačí.
Účast ve hře
 • Hra je určena pouze osobám starším 18 let.
 • Účast ve hře TMOU je na vlastní nebezpečí.
 • Hry se účastní 3-5 členné týmy.
 • Hry TMOU se může zúčastnit 200 týmů, které úspěšně projdou kvalifikací (viz samostatná stránka).
 • Organizátoři mohou dle vlastního zvážení zařadit další týmy nad uvedený počet (takzvaná Divoká karta).
 • Divokou kartu dostane 10-20 týmů na základě tvůrčí činnosti. Zadání: Vyrobte libovolný reklamní produkt sloužící k propagaci TMOU 10 (např. leták, video, slogan, reklamní nápad). Produkt musíte být schopni vystavit na Internet, do registračního formuláře zadáváte pouze odkaz.
 • Deadline pro odevzdání reklamního produktu je neděle 14. 10. 23:59. Rozhodnutí o udělení divokých karet se pokusíme udělat do dvou dnů.
 • Kvalifikované týmy musí zaplatit v předepsané době účastnický poplatek, jinak budou ze hry vyřazeny. Účastnický poplatek bude pravděpodobně podobný jako loni (333,- Kč za tým), přesná částka bude upřesněna po kvalifikaci.
Trasa a cíl
 • Trasa hry vede ulicemi města Brna i náročným terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Tým se může v kterémkoliv místě hry rozdělit, zejména v terénu však nedoporučujeme pohyb jednotlivců.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu. V cíli musí tým předložit materiály ze všech stanovišť a musí být schopen vysvětlit princip řešení.
 • Postup týmu na základě vyluštěných zpráv může být kontrolován i na jiných stanovištích než pouze v cíli.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Zde proběhne zveřejnění výsledků, správného postupu atd. Umístění tohoto stanoviště se týmy dozví v průběhu hry.
 • Hra končí v sobotu ve 12:00. Nedorazí-li do cílového stanoviště do sobotního poledne žádný tým, pokračuje hra dále a končí až příchodem prvního úspěšného týmu. V případě, že bude hra prodloužena, obdrží týmy dvě SMS zprávy na svůj registrovaný telefon: první zprávu ve 12:00 o tom, že hra se prodlužuje, druhou ve chvíli, kdy dorazí první tým a hra skončí.
Stanoviště a zprávy
 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem "TMOU" a pořadovým číslem zprávy. Některá stanoviště mohou být dělená, v tom případě jsou označena číslem zprávy a písmenem ze začátku abecedy (A, B, C, ...).
 • Nalezne-li tým náhodou stanoviště s pořadovým číslem vyšším, než které právě hledá, nesmí si vzít zprávu. Musí nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou zprávu.
 • Zprávy obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Není-li uvedeno jinak, pak je ve zprávách použita anglická abeceda o 26 písmenech (tj. A-Z, bez diakritiky a bez písmene CH).
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace uvozená slovem "Nezapomeňte", týká se tato část až některého z následujících stanovišť.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace uvozená slovy "V tomto textu nehledejte šifru", pak následný text neobsahuje šifru a interpretuje se běžným způsobem.
 • Na zadáních se může vyskytovat logo Instruktorů Brno. Toto logo nikdy není součástí šifry, slouží pouze k propagačním účelům.
 • Zprávy jsou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však max. do vzdálenosti 5m od předpokládaného stanoviště.
 • Zpráva se na stanovišti vyskytuje ve více kopiích. Není-li uvedeno jinak, připadají na každý tým dvě kopie. Brát více než dvě kopie zprávy je přísně zakázáno. Zprávy pro ostatní týmy se nesmí ničit ani pozměňovat.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí zprávy) - oznamte to telefonicky organizátorům. Volejte však až ve chvíli, kdy vaše podezření, že chyba je na straně organizátorů, je opravdu silné. Nevolejte, pokud je odůvodněné předpokládat, že organizátorům zavolalo již 50 jiných týmů.
Omezení a zákazy
 • Je zakázáno použítí CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, kolečkové brusle, vlak).
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. "přítel na telefonu"), případně informace od náhodných kolemjdoucích. Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy - tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána. Je zakázáno v průběhu hry vytvářet nová složení týmů. Tím se rozumí situace, kdy se z rozpadlých týmů vytvoří tým nový apod.
 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor. Není-li výslovně uvedeno jinak nehledejte informace u osob, které jsou ve službě (v práci): např. u policistů, pracovníků za přepážkami apod.
 • Hráči jsou povini dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod. Také připomínáme, že v lesích je zakázáno rozdělávat oheň a vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty.
Buď dobrý Tmář

Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své!

 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu, nebo vleze do spacáku. Vzdává se těsně před zmrznutím.
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení. Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští těsně u stanoviště. Odejde dostatečně daleko, aby nepřitahoval ke stanovišti pozornost. Klidně i půl kilometru!
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.

Organizátoři TMOU mají své důvody, proč jsou pravidla taková jaká jsou (absence nápověd, zákaz slučování týmů, zákaz pokračování "mimo hru"). Pokud se rozhodnete hry zúčastnit, tak tato pravidla prosím respektujte. Pokud se vám nelíbí natolik, že byste je nebyli schopni dodržovat, pak jistě najdete jinou hru, která vám bude lépe vyhovovat, a místo na TMOU raději přenechte jiným.

Vybavení do hry
 • Oblečení, ve kterém přečkáte chladnou noc. Budete se pohybovat, avšak i dlouhé hodiny luštit na jednom místě. Může být i výrazně pod nulou (na TMOU 8 bylo až mínus 10). Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat a ubírat podle potřeby. Doporučujeme vzít s sebou karimatku, ba i deku nebo spacák.
 • Dobré boty, takové, abyste v nich vydrželi chodit celou noc, a to jak po městě, tak v lese, kde bude bláto, voda, zima.
 • Jídlo na 18 hodin zátěže. Doporučujeme něco sladkého, hodí se termoska s čajem. Alkohol důrazně nedoporučujeme.
 • Plán Brna s rejstříkem ulic. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • Tužka, propiska, papíry nebo blok, podložka na psaní.
 • Buzola.
 • Pravítko, kalkulačka, nůžky.
 • Světlo na celou noc (bude TMA).
 • Mobilní telefony jsou výhodou, digitální foťák se hodit může, ostatní technika by neměla být příliš výhodná.
Dobré rady
 • Početnější týmy mají výhodu. Tým se může lépe rozdělit, víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku:
  • který dokáže logicky myslet,
  • který se vyzná v Brně,
  • který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Trénujte: vyřešte si příklady z Manuálu Tmou, knížky Šifry a hry s nimi, stránek starších ročníků Tmou i dalších her jako Bedna,OSUD, Dnem...
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Zprávu na stanovišti nehledejte déle než 20 minut. Pokud ji v této době nenajdete, pak jste na špatném místě.
 • Pokud někde po cestě najdete v popelnici knížku, kterou jste tam konkrétně hledat neměli, nebo pokud tato knížka nemá na první stránce logo "TMOU", pak najít v ní polohu následujícího stanoviště je prakticky nemožné.
 • Pokud hrajete TMOU poprvé, konzultujte vybavení do terénu se zkušenějšími týmy.