Pravidla

Vydrž a přečti je. Chceš náročnou hru? Pak ani pravidla nemohou být úplně krátká.

Co zde tedy najdeš?

Účastnický poplatek
Pravidla hry TMOU
Co všechno budeš ke hře potřebovat
Pár dobře míněných rad

Účastnický poplatek
 • Účastnický poplatek je 333,- Kč za tým. TMOU není organizována za účelem zisku, poplatky jsou investovány do přípravy a průběhu hry, organizátoři hru připravují bez nároku na odměnu.
 • Informace o způsobu platby se dozvíte, až pokud se Váš tým úspěšně kvalifikuje do hry.
Pravidla hry TMOU

Obecná pravidla

 • Hra je určena osobám starším 18 let, osobám mladším 18 let je účast ve hře zakázána.
 • Účast ve hře TMOU je na vlastní nebezpečí.
 • Trasa hry je tvořena stanovišti, na kterých jsou ukryty zprávy nebo předměty (dále jen zprávy).
 • Cílem hry je projít na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí všemi stanovišti až do cílového stanoviště. Tým, který toto dokáže jako první se stává vítězným týmem.
 • Do hry se mohou přihlásit 3-5 členné týmy. Psi se mohou hry účastnit a nezvyšují počet členů týmu.
 • Hry TMOU se účastní 200 týmů, které úspěšně projdou kvalifikací. Organizátoři mohou dle vlastního zvážení zařadit další týmy nad uvedený počet.
 • Hra začne v pátek 3. 11. 2006 asi v 17.00 hodin na zatím nejmenovaném místě v Brně.
 • POZOR! Od půlnoci z 30. 10. na 31. 10. 2006 budou v autorizované sekci stránek pro kvalifikované týmy zveřejněny závěrečné informace. Závěrečné informace budou obsahovat přesný čas a místo zahájení hry, seznam speciálního vybavení, speciální rady, kontaktní telefon na organizátory, případně další důležité informace.
 • Během hry může tým dostat na registrovaný mobil informaci od organizátorů.
 • Hra končí v sobotu ve 12:00. Nedorazí-li do cílového stanoviště do sobotního poledne žádný tým, pokračuje hra dále a končí až příchodem prvního úspěšného týmu. Informaci o tom, že hra skončila, obdrží týmy SMS zprávou na svůj registrovaný telefon (tzn. nejdříve však ve 12:00).
 • Tým se může v kterémkoliv místě hry rozdělit, zejména v terénu však nedoporučujeme pohyb jednotlivců.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Zde proběhne zveřejnění výsledků, správného postupu atd. Umístění tohoto stanoviště se týmy dozví v průběhu hry.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém – např. na stanovišti chybí zprávy - oznamte to telefonicky organizátorům.

Trasa, stanoviště, zprávy

 • Trasa hry povede ulicemi města Brna i náročným terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Celkový počet stanovišť není znám, není jich však více než 16.
 • Zprávy obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Není-li uvedeno jinak, pak bude ve zprávách použita anglická abeceda (tj. A-Z, bez diakritiky a bez písmene CH).
 • Pokud se ve zprávě vyskytne informace uvozená slovem NEZAPOMEŇTE, týká se tato část až některého z následujících stanovišť.
 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem "TMOU" a pořadovým číslem zprávy.
 • Zprávy jsou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat, hledejte je však max. do vzdálenosti 5 m od předpokládaného stanoviště.

Omezení a zákazy

 • Nalezne-li tým náhodou stanoviště s pořadovým číslem vyšším, než které právě hledá, nesmí si vzít zprávu. Musí nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou zprávu/zprávy.
 • DŮLEŽITÉ! Při vybírání zprávy na stanovišti dávejte pozor, ať vás nevidí někdo nezasvěcený, kdo by po Vašem odchodu mohl stanoviště zničit, a ohrozit tak celou hru!
 • Zpráva se na stanovišti vyskytuje ve více kopiích. Není-li uvedeno jinak, připadá na každý tým právě jedna kopie; brát více než jednu kopii zprávy je přísně zakázáno. Výjimkou může být pouze případ, kdy tým svou zprávu ztratí nebo nedopatřením zničí. Zprávy pro ostatní týmy se nesmí ničit ani pozměňovat.
 • Pokud je to možné, tým neluští zprávu v blízkosti stanoviště, aby neupozornil na stanoviště soupeřící týmy nebo nezúčastněné osoby. Doporučená vzdálenost ve městě: min. 1-2 bloky. Doporučená vzdálenost v terénu: mimo dohled stanoviště.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak nehledejte informace u osob, které jsou ve službě (v práci): např. u policistů, pracovníků za přepážkami apod.
 • Použití GSM telefonů je povoleno, počet není omezen, více než jeden je výhodou.
 • Zakázáno je použití CB a radiostanic na jiných frekvencích.
 • Zakázáno je použití GPS k orientaci a navigaci během hry, použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné.
 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, kolečkové brusle, vlak).
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“, případně informace od náhodných kolemjdoucích). Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy – tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána.
 • Je zakázáno v průběhu hry vytvářet nová složení týmů. Tím se rozumí situace, kdy se z rozpadlých týmů vytvoří tým nový apod.
 • Hráči dodržují pravidla bezpečnosti, předcházejí riziku zranění. Zejména nepřebíhají rušné silnice, nevstupují do železničních tunelů, nechodí po kolejišti vlaku apod.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor.
 • Účastníci TMOU jsou povinni dodržovat následující zákonná ustanovení:

V lesích je zakázáno

 • rušit klid a ticho
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • umožnit volný pohyb psům
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50m od okraje lesa
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 • narušovat vodní režim a hrabat stelivo
 • znečišťovat les odpady a odpadky
 • vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty

Co všechno budeš ke hře potřebovat
 • Oblečení, ve kterém přečkáte chladnou noc. Budete se pohybovat, avšak i dlouhé hodiny luštit na jednom místě. Může být i výrazně pod nulou. Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat a ubírat podle potřeby. Doporučujeme vzít s sebou karimatku, ba i deku nebo spacák, termosku s čajem. Alkohol důrazně nedoporučujeme.
 • Dobré boty: takové, abyste v nich vydrželi chodit celou noc, a to jak po městě, tak v lese, kde bude bláto, voda, zima.
 • Jídlo na 15 hodin zátěže, doporučujeme něco sladkého jako poslední záchranu.
 • Plán Brna s rejstříkem ulic! Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • mapa Okolí Brna - Svratecko, vydaná Klubem českých turistů pod číslem 85, měřítko 1:50 000, 3. vydání 2003, nyní v prodeji - TATO MAPA JE PODMÍNKOU NUTNOU, JAKÁKOLIV JINÁ NEBO STARŠÍ VERZE MAPY MŮŽE BÝT NEPŘEKONATELNOU PŘEKÁŽKOU VE HŘE!!!
 • Tužku, propisku, papíry nebo blok, podložku na psaní.
 • Buzolu - min. jednu na tým.
 • Pravítko, kalkulačku, nůžky.
 • Světlo na celou noc (bude TMA)

Pár dobře míněných rad
 • Početnější týmy mají výhodu. Tým se může lépe rozdělit, víc hlav víc ví.
 • Výhodou je člen týmu, který se alespoň trochu vyzná v Brně.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který dokáže logicky myslet.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Neraďte jiným týmům, nespolupracujte s jinými týmy. TMOU Vám dává možnost vyzkoušet si spolupráci v rámci jednoho týmu. Pokud se Vám opravdu nedaří, vzdejte hru a přemýšlejte, kde byl problém. Taková zkušenost je mnohem cennější než projít trasu a přitom porušovat pravidla.
 • Zprávu na stanovišti nehledejte déle než 20 minut. Pokud ji v této době nenajdete, pak jste na špatném místě.
 • Pokud někde po cestě najdete v popelnici knížku, kterou jste tam konkrétně hledat neměli, nebo pokud tato knížka nemá na první stránce logo "TMOU", pak najít v ní polohu následujícího stanoviště je prakticky nemožné.