TMOU 14: Pravidla

Co je to TMOU?

 • Soutěž a výzva. Cílem hry je projít na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí všemi stanovišti až do cíle. Tým, který toto dokáže jako první, zvítězí. Každý tým, který projde trasu a dojde do cíle, je však bezesporu úspěšný.
 • Šifrovací hra. Zprávy jsou zpravidla zašifrované.
 • Nejen šifrovací hra. K nalezení stanoviště mohou být potřeba vědomosti, šikovnost, pozornost, schopnost orientace, logické myšlení…
 • Noční hra. Hra začíná v pátek večer a končí v sobotu v poledne.
 • Psychicky náročná hra. Jedna nevyluštěná šifra znamená konec, zpravidla není možné získat žádnou nápovědu.
 • Fyzicky náročná hra. Při hře ujdete alespoň 20 km, často orientačně náročným terénem.
 • Veskrze lineární hra. Hra se skládá ze série stanovišť, na každém stanovišti je zpráva udávající polohu dalšího stanoviště, výjimečně se může vyskytnout nelineární prvek.
 • Hra při které získáte nekonvenční zážitky.
 • Hra, která rozvíjí spolupráci. Úkoly a šifry jsou postaveny tak, aby byly potřeba různé způsoby myšlení, různé dovednosti a schopnosti.
 • Hra s atmosférou večerního města, kterým se potuluje 1000 lidí.

Novinky, změny, obvyklé detaily

 • TMOU 14 ideově i technicky navazuje na předchozí ročníky.
 • Texty psané kurzívou nejsou nikdy součástí šifry.
 • Upřesnítka jednotlivých stanovišť dostanou týmy vytištěné na kartě týmu, kam si během hry mohou zaznamenávat svůj postup (doporučujeme pro následné statistiky).
 • Pro vydání šifry v městské části hry může být organizátorem požadována karta týmu.
 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem TMOU 14 a názvem stanoviště. Název stanoviště tvoří jedno či více slov. Poslední písmeno názvu stanoviště je shodné s prvním písmenem názvu stanoviště následujícího.
 • Ve hře se může vyskytnout nelineární prvek.
 • Hru úspěšně dokončí týmy, které projdou všemi stanovišti ve správném pořadí a v cíli budou schopny svůj postup vysvětlit a doložit.
 • Hra neobsahuje systémové nápovědy, nápověda na určité konkrétní šifře se zcela výjimečně vyskytnout může.
 • Neluštěte v nevhodné vzdálenosti od stanoviště - zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by tým svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak navigovat!) nově příchozí týmy.
 • Konec hry je ve 12:00, i kdyby do té doby nedošel do cíle žádný tým.
 • 2 identické kopie šifry na tým, není-li uvedeno jinak.
 • Zákaz GPS pro navigaci, vysílaček a jiné dopravy než nohou a MHD.

Účast ve hře

 • Hra je určena pouze osobám starším 18 let.
 • Hry se účastní 3-5 členné týmy.
 • Hry se může zúčastnit nejvýše 251 týmů.
 • Pro účast týmu ve hře je nutné
 1. v termínu se registrovat (Registrovaný tým),
 2. úspěšně projít kvalifikací nebo splnit podmínky pro udělení divoké karty (Kvalifikovaný tým),
 3. v termínu uhradit startovní poplatek (500 Kč) za tým. Detaily platby (číslo účtu, variabilní symbol, termín) se dozví Kvalifikované týmy v autentizované sekci (Hrající tým).
 • Neuhradí-li tým poplatek do stanoveného termínu, nárok na účast ve hře ztrácí a šanci získávají náhradníci – tj. týmy, které se v kvalifikaci umístily „těsně pod čarou“.
 • V průběhu kvalifikace a v průběhu vlastní hry není dovoleno přesouvat hráče mezi týmy. V době mezi kvalifikací a hrou je povoleno přesouvat hráče či získávat nové hráče do týmů ve všech myslitelných případech, které nesměřují proti fair play duchu hry. (Typické povolené případy: tým se rozpadne z důvodu nemoci a zbylí členové najdou místo v jiném týmu. Tým se pohádá se svým hráčem a ten se rozhodne doplnit jiný nekompletní tým. Hráč hraje kvalifikaci, ačkoliv ví, že na ostrou hru nemůže - a tým pak doplní své složení jiným hráčem. Typický zakázaný případ, který směřuje proti fair play: tým taktizuje v kvalifikaci se záměrným nabráním silného hráče, který již předem ví, že na ostrou hru jde s jiným týmem. Další možnosti výkladů ponecháváme na etické intuici hráčů).
 • Účast ve hře je na vlastní nebezpečí.

Start, cíl, trasa

 • Hra začíná v pátek 2. 11. 2012 (nejspíše v 17:00). Podrobné informace o startu hry (zejména místo a čas) se dozví Hrající týmy v závěrečných informacích, nejpozději ve středu před hrou.
 • Hra končí v sobotu 3. 11. 2012 ve 12:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer.
 • Cílem hry je projít na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí všemi stanovišti až do cíle. Do cíle musí dorazit alespoň 50 % registrovaných členů týmu; v cíli musí být tým schopen na požádání prokázat, že prošel hru na základě pravidel (např. vysvětlit principy řešení všech šifer, předložit materiály získané ve hře apod.)
 • Trasa hry vede ulicemi města Brna i náročným terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Pokud se tým rozhodne hru vzdát, může se polohu cíle dozvědět ze záchranné obálky, kterou každý tým dostane na začátku hry.
 • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Nalezne-li tým náhodou stanoviště, jehož název nenavazuje dle pravidel slovního fotbalu na název stanoviště předchozího, nesmí si vzít zprávu. Musí nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou zprávu.
 • Postup týmu na základě vyluštěných zpráv může být kontrolován i na jiných stanovištích než pouze v cíli.

Stanoviště a zprávy

 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem TMOU 14 a názvem stanoviště. Název stanoviště je zpravidla jedno či více slov. Poslední písmeno názvu stanoviště je shodné s prvním písmenem názvu stanoviště následujícího.
 • Zprávy jsou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní, proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však max. do vzdálenosti 5 metrů od předpokládaného stanoviště.
 • Zpráva se obvykle na stanovišti vyskytuje ve více kopiích. Není-li uvedeno jinak, připadají na každý tým dvě kopie. Brát více než dvě kopie zprávy je přísně zakázáno.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru a interpretuje se běžným způsobem.
 • Obvykle (nikoliv však vždy) je ve zprávách použita anglická abeceda o 26 písmenech (tj. A-Z, bez diakritiky a bez písmene CH). Polský kříž je použit ve variantě s CH.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí zprávy), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v posledních informacích před hrou). Volejte však až ve chvíli, kdy vaše podezření, že chyba je na straně organizátorů, je opravdu silné. Nevolejte, pokud je odůvodněné předpokládat, že organizátorům zavolalo již 50 jiných týmů.

Vybavení do hry

 • Oblečení, ve kterém přečkáte chladnou noc. Budete se pohybovat, avšak i dlouhé hodiny luštit na jednom místě. Může být i výrazně pod nulou (na TMOU 8 bylo až mínus 10 °C). Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat a ubírat podle potřeby. Doporučujeme vzít s sebou karimatku, ba i deku nebo spacák.
 • Dobré boty, takové, abyste v nich vydrželi chodit celou noc, a to jak po městě, tak v lese, kde bude bláto, voda, zima.
 • Jídlo na 19 hodin zátěže. Doporučujeme něco sladkého, hodí se termoska s čajem. Alkohol důrazně nedoporučujeme.
 • Plán Brna s rejstříkem ulic a plánem linek MHD. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • Psací a luštící pomůcky dle úvahy (nedoporučujeme brát notebooky, zbytečná zátěž - naopak doporučujeme různé pastelky, lihové fixy, fólie, pomůcky od Chlýftýmu apod.).
 • Pravítko, kalkulačka, izolepa.
 • Nůžky nebo řezák.
 • Buzola.
 • Světlo na celou noc.
 • Pozn.: mapu terénu dostanete během hry.
 • Případné další vybavení bude uvedeno v Posledních informacích před hrou.

Omezení a zákazy

 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, koloběžka, kolečkové brusle, vlak).
 • Je zakázáno použítí CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné.
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“), případně informace od náhodných kolemjdoucích. Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy - tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána. Je zakázáno v průběhu hry vytvářet nová složení týmů. Tím se rozumí situace, kdy se z rozpadlých týmů vytvoří tým nový apod.
 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor. Dále je zakázáno překračovat červenobílou pásku s významem „vstup zakázán“.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, nehledejte informace u osob, které jsou ve službě (v práci): např. u policistů, pracovníků za přepážkami, apod.
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod. Také připomínáme, že v lesích je zakázáno rozdělávat oheň a vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty.

Přidávání a změna pravidel

 • Na některých stanovištích či v určitém časovém rozmezí mohou být do hry přidána další pravidla. Může se jednat například o zákaz používání určitého vybavení (mobilní telefon, baterka, mapa) či o příkaz nebo zákaz nějaké činnosti („mějte zavřené oči, nemluvte“) či cokoliv jiného („nesmíte šlapat na černé čtverce“).
 • Tato pravidla jsou vyhlašována organizátory ústně nebo písemně.
 • Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • Organizátoři mají své důvody, proč jsou pravidla taková, jaká jsou (absence nápověd, zákaz slučování týmů, zákaz pokračování „mimo hru“). Pokud se rozhodnete hry zúčastnit, tato pravidla prosím respektujte. Pokud se vám nelíbí natolik, že byste je nebyli schopni dodržovat, pak jistě najdete jinou hru, která vám bude lépe vyhovovat, a své místo na TMOU raději přenechte jiným. Děkujeme, že pravidla dodržujete.

Dobré rady

 • Početnější týmy mají výhodu. Víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku:
 1. který dokáže logicky myslet,
 2. který se vyzná v Brně,
 3. který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Trénujte: vyřešte si příklady z Manuálu Tmou, knížky Šifry a hry s nimi, stránek starších ročníků Tmou i dalších her jako Bedna, OSUD, Krtčí norou, Svíčky, Dnem…
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Zprávu na stanovišti nehledejte déle než 20 minut. Pokud ji v této době nenajdete, pak jste zřejmě na špatném místě.
 • Pokud někde po cestě najdete v popelnici knížku, kterou jste tam konkrétně hledat neměli, nebo pokud tato knížka nemá na první stránce logo TMOU, pak najít v ní polohu následujícího stanoviště je prakticky nemožné.
 • Pokud hrajete TMOU poprvé, konzultujte vybavení do terénu se zkušenějšími týmy.

Buď dobrý Tmář

 • Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své.
 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu nebo vleze do spacáku. Vzdává se těsně před zmrznutím.
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení.
 • Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští v nevhodné vzdálenosti od stanoviště - zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak navigovat) nově příchozí týmy.
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.
Loading3