Pravidla

Vydrž a přečti je. Chceš náročnou hru? Pak ani pravidla nemohou být úplně krátká.

Co zde tedy najdeš?

Účastnický poplatek
Pravidla hry TMOU
Zopakování nových nebo změněných pravidel TMOU 7
Co všechno budeš ke hře potřebovat
Pár dobře míněných rad

Účastnický poplatek
 • Účastnický poplatek je 333,- Kč za tým. TMOU není organizována za účelem zisku, poplatky jsou investovány do přípravy a průběhu hry, organizátoři hru připravují bez nároku na odměnu.
 • Informace o způsobu platby se dozvíte, až pokud se Váš tým úspěšně kvalifikuje do hry.
Pravidla hry TMOU
 • Hra je určena osobám starším 18 let, osobám mladším 18 let je účast ve hře zakázána.
 • Účast ve hře TMOU je na vlastní nebezpečí.
 • Do hry se mohou přihlásit 3-5 členné týmy. Psi se mohou hry účastnit a nezvyšují počet členů týmu.
 • Hry TMOU se účastní 200 týmů, které úspěšně projdou kvalifikací (viz Kvalifikace).
 • Hra začne v pátek 4. 11. 2005 asi v 17.00 hodin na zatím nejmenovaném místě v Brně.
 • POZOR! Od půlnoci z 31. 10. na 1. 11. 2005 budou v autorizované sekci stránek pro Váš tým přístupné závěrečné informace. Závěrečné informace budou obsahovat čas a místo zahájení, seznam speciálního vybavení, speciální rady, kontaktní telefon na organizátory.
 • Trasa hry povede ulicemi města Brna i náročným lesním terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Tým se může v kterémkoliv místě hry rozdělit, zejména v terénu však nedoporučujeme pohyb jednotlivců.
 • Trasa hry je tvořena stanovišti, na kterých jsou ukryty zprávy nebo předměty (dále jen zprávy). Celkový počet stanovišť není znám, není jich však více než 16.
 • Zprávy obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Zprávy na stanovištích jsou označeny logem "TMOU" a pořadovým číslem zprávy.
 • Cílem hry je projít všemi stanovišti až do cíle na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu.
 • Nalezne-li tým náhodou stanoviště s pořadovým číslem vyšším, než které právě hledá, nesmí si vzít zprávu. Musí nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou zprávu.
 • Hra končí v sobotu ve 12:00. Nedorazí-li do cílového stanoviště do sobotního poledne žádný tým, pokračuje hra dále a končí až příchodem prvního úspěšného týmu. Informaci o tom, že hra skončila, obdrží týmy SMS zprávou na svůj registrovaný telefon (tzn. nejdříve však ve 12:00).
 • Zprávy budou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat, hledejte je však max. do vzdálenosti 5 m od předpokládaného stanoviště.
 • Zpráva se na stanovišti vyskytuje ve více kopiích. Není-li uvedeno jinak, připadá na každý tým právě jedna kopie; brát více než jednu kopii zprávy je zakázáno. Výjimkou může být pouze případ, kdy tým svou zprávu ztratí nebo nedopatřením zničí. Zprávy pro ostatní týmy se nesmí ničit ani pozměňovat.
 • DŮLEŽITÉ! Při vybírání zprávy na stanovišti dávejte pozor, ať vás nevidí někdo nezasvěcený, kdo by po Vašem odchodu mohl stanoviště zničit, a ohrozit tak celou hru!
 • Pokud je to možné, tým neluští zprávu v blízkosti stanoviště. Doporučená vzdálenost ve městě: min. 1-2 bloky. Doporučená vzdálenost v terénu: mimo dohled stanoviště.
 • Nikdy nehledejte informace u osob, které jsou evidentně ve službě (v práci): např. u policistů, pracovníků za přepážkami apod.
 • Použití GSM telefonů je povoleno (počet není omezen, ale více než jeden je výhodou).
 • Zakázáno je použití CB a radiostanic na jiných frekvencích.
 • Zakázáno je použití GPS navigace.
 • Během hry tým může dostat na registrovaný mobil informaci od organizátorů.
 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Není-li uvedeno jinak, pak bude v šifrách použita anglická abeceda (tj. A-Z, bez diakritiky a bez písmene CH).
 • Pokud se v zadání zprávy vyskytne nápis uvozený slovem NEZAPOMEŇTE, týká se tato část až některého z následujících stanovišť.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, kolečkové brusle, vlak).
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“, případně informace od náhodných kolemjdoucích). Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy – tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána.
 • Je zakázáno v průběhu hry vytvářet nová složení týmů. Tím se rozumí situace, kdy se z rozpadlých týmů vytvoří tým nový apod.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém – např. někdo ukradne na stanovišti zprávy - oznamte to telefonicky organizátorům.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém shromaždišti. Zde proběhne zveřejnění výsledků, správného postupu atd. Umístění tohoto shromaždiště se hráči dozvědí v průběhu hry.
 • Hráči dodržují pravidla bezpečnosti, předcházejí riziku zranění. Zejména nepřebíhají rušné silnice, nevstupují do železničních tunelů, nechodí po kolejišti vlaku apod.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor.
 • Účastníci TMOU jsou povinni dodržovat následující zákonná ustanovení:

V lesích je zakázáno

 • rušit klid a ticho
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • umožnit volný pohyb psům
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50m od okraje lesa
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 • narušovat vodní režim a hrabat stelivo
 • znečišťovat les odpady a odpadky
 • vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty

Zopakování nových nebo změněných pravidel TMOU 7
 • Hra končí v sobotu ve 12:00. Nedorazí-li na konečné stanoviště do sobotního poledne žádný tým, pokračuje hra dále a končí až příchodem prvního úspěšného týmu. Informaci o tom, že hra skončila, obdrží týmy SMS zprávou na svůj registrovaný telefon (tzn. nejdříve však ve 12:00).
 • Cílem hry je projít všemi stanovišti až do cíle na základě vyřešených zpráv ve správném pořadí.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu.
 • Nalezne-li tým náhodou stanoviště s pořadovým číslem vyšším, než které právě hledá, nesmí si vzít zprávu. Musí nejprve najít předchozí stanoviště a vyluštit příslušnou šifru.
 • Pokud je to možné, tým neluští zprávu v blízkosti stanoviště. Doporučená vzdálenost ve městě: min. 1-2 bloky. Doporučená vzdálenost v terénu: mimo dohled stanoviště
 • Zakázáno je použití GPS navigace.
 • Během hry tým může dostat na registrovaný mobil informaci od organizátorů.
 • Pokud se v zadání zprávy vyskytne nápis uvozený slovem NEZAPOMEŇTE, týká se tato část až některého z následujících stanovišť.
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzv. „přítel na telefonu“, případně informace od náhodných kolemjdoucích). Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy – tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána.
 • Je zakázáno v průběhu hry vytvářet nová složení týmů. Tím se rozumí situace, kdy se z rozpadlých týmů vytvoří tým nový apod.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém – např. někdo ukradne na stanovišti zprávy - oznamte to telefonicky organizátorům.
 • Hráči dodržují pravidla bezpečnosti, předcházejí riziku zranění. Zejména nepřebíhají rušné silnice, nevstupují do železničních tunelů, nechodí po kolejišti vlaku apod.

Co všechno budeš ke hře potřebovat
 • Oblečení, ve kterém přečkáte chladnou noc. Budete se pohybovat, avšak i dlouhé hodiny luštit na jednom místě. Může být i výrazně pod nulou. Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat a ubírat podle potřeby. Doporučujeme vzít s sebou karimatku, ba i deku nebo spacák, termosku s čajem. Alkohol důrazně nedoporučujeme.
 • Dobré boty: takové, abyste v nich vydrželi chodit celou noc, a to jak po městě, tak v lese, kde bude bláto, voda, zima.
 • Jídlo na 15 hodin zátěže, doporučujeme něco sladkého jako poslední záchranu.
 • Plán Brna s rejstříkem ulic! Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše.
 • Pro TMOU 7 není nutné shánět mapu terénu.
 • Tužku, propisku, papíry nebo blok, podložku na psaní.
 • Buzolu - min. jednu na tým.
 • Pravítko, kalkulačku, nůžky.
 • Světlo na celou noc.
 • Diskman.
 • Vytištěnou abecedu TMOU.
 • Šátek pro každého člena týmu.

Pár dobře míněných rad
 • Početnější týmy mají výhodu. Tým se může lépe rozdělit, víc hlav víc ví.
 • Výhodou je člen týmu, který se alespoň trochu vyzná v Brně.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který dokáže logicky myslet.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť.
 • Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Neraďte jiným týmům, nespolupracujte s jinými týmy. TMOU Vám dává možnost vyzkoušet si spolupráci v rámci jednoho týmu. Pokud se Vám opravdu nedaří, vzdejte hru a přemýšlejte, kde byl problém. Taková zkušenost je mnohem cennější než projít trasu a přitom porušovat pravidla.
 • Zprávu na stanovišti nehledejte déle než 20 minut. Pokud ji v této době nenajdete, pak jste na špatném místě.
 • Pokud někde po cestě najdete v popelnici knížku, kterou jste tam konkrétně hledat neměli, nebo pokud tato knížka nemá na první stránce logo "TMOU", pak najít v ní polohu následujícího stanoviště je prakticky nemožné.